Skip to content
Postbus 43, 3840 AA Harderwijk | info@huurdersraadwoonwijs.nl

Bouw van 150 huurwoningen

14 december 2018

In vijf jaar tijd 150 sociale huurwoningen.

Plannen in vijf jaar realiseren.

ERMELO In 2019 moet bekend worden op welke locaties binnen de gemeente Ermelo 150 sociale huurwoningen kunnen worden gebouwd, binnen een periode van vijf jaar. Maximaal dertig woningen moeten geschikt zijn voor tijdelijke bewoning.

 

In het voorjaar van 2019 moeten de resultaten bekend zijn van het woningmarktonderzoek dat gezamenlijk door de gemeente Ermelo en de woningcorporatie Uwoon wordt uitgevoerd. De resultaten worden betrokken bij het opstellen van een nieuwe gemeentelijke woonvisie. Hierbij wordt Uwoon betrokken, maar ook de huurdersorganisatie de Groene Draad.

AFSPRAKEN Op basis van het woningmarktonderzoek worden tussen Uwoon en de gemeente afspraken gemaakt over het aantal te bouwen huurwoningen in de komende tien jaar. De verwachting is dat een aanzienlijk deel van de nieuwbouw moet bestaan uit goedkope woningen voor eenpersoonshuishoudens. De uitkomsten van het onderzoek zijn leidend bij het bepalen voor welke doelgroepen er binnen de sociale huursector wordt gebouwd.

De verwachting is dat Uwoon in 2019 maximaal vijf huurwoningen verkoopt. De woningen worden verkocht aan de zittende huurder of nadat degene de huur heeft opgezegd. In de laatste situatie wordt de woning met voorrang aangeboden aan de woningzoekende die een sociale huurwoning achterlaat. Uwoon en de gemeente spannen zich samen in om voldoende vergunninghouders te huisvesten en daarmee aan de landelijke taakstelling te voldoen.

SLAAGKANS In 2019 worden één of twee pilots opgestart om de kans voor woningzoekenden te vergroten en de doorstroming te bevorderen. Dit moet er toe leiden dat de kans op slagen in 2026 is vergroot tot veertig procent.

ZONNEPANELEN Uwoon gaat huurders van eengezinswoningen de mogelijkheid bieden zonnepanelen op hun dak te laten aanbrengen. In 2019 wordt onderzocht of Uwoon dertig procent van de aanschafkosten van zonnepanelen voor haar rekening neemt. De overige kosten worden verrekend in de servicekosten bij de huur.

TIPS Aan de twee pilots met de realisatie van Nul Op de Meter-woningen wordt in 2019 een vervolg gegeven. Uwoon gaat experimenteren met het geven van tips op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid aan huurders via de eigen vaklieden, bijvoorbeeld wanneer zij bij mensen thuis zijn na een reparatieverzoek. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om geen legeskosten in rekening te brengen bij vergunningen die betrekking hebben op energetische maatregelen.

STREVEN Het streven is in 2030 alle woningen, zowel huur als koop, van het gas af te hebben. Uwoon moet er zorg voor dragen dat alle huurwoningen in de Wijk van de toekomst (Ermelo-West) in de toekomst gasloos worden. Indien gewenst faciliteert de gemeente de woningcorporatie met onder meer de benodigde onderzoeken.

11-12-2018, 08:11 | Van de redactie Het Kontakt Ermelo Wijnand Kooijmans

Back To Top