Skip to content
Postbus 43, 3840 AA Harderwijk | info@huurdersraadwoonwijs.nl

Jaarverslag 2022 van Stichting Huurdersraad Woonwijs Harderwijk

Na loslaten van alle corona regels en restricties was het ons weer mogelijk om in
2022 een fysieke jaarvergadering te organiseren. Deze vergadering werd bezocht door ongeveer 65 personen en hier vonden ook enkele bestuurs mutaties plaats.

Als bestuur van Woonwijs waren wij gelukkig in de gelegenheid om ook in 2022 onze kennis op peil te houden door het volgen van webinars en colleges die ons beschikbaar werden gesteld door de Woonbond. We denken hierbij o.a. aan de Woningwet, sloop, renovatie en groot onderhoud, servicekosten, puntentelling

Het bestuur van Woonwijs was ook nauw betrokken bij de renovatie en groot onderhouds projecten in de wijken Tinnegieter en Wittenhagen. Ook werd in 2022 een oplossing gevonden voor het vraagstuk servicekosten (schoonmaken complexen) .

Ook bleven enkele van onze bestuursleden nauw betrokken bij het tot stand komen van een samenwerking met de reizigers en hun wens om te komen tot meer woonwagen standplaatsen, daar zij ook recht hebben op goede huisvesting en standplaatsen voor hun woonwagens. Hierover werd overleg gevoerd met Uwoon en Gemeente wat uiteindelijk toch geresulteerd heeft in een goede samenwerking tussen alle partijen en zal leiden tot uitbreiding van het bestaande aantal standplaatsen en ook nieuwe locaties voor woonwagens. Mede ook doordat de reizigers erkend zijn als cultureel erfgoed is het nu aan de gemeenten om hun jaren geleden ingezette uitsterfbeleid van reizigers standplaatsen te herzien en het actief meewerken en realiseren van nieuwe standplaatsen en locaties.

Met de Gemeente en Woningcorporaties alsmede huurdersraad SHOW (Omnia), waren wij zeer nauw betrokken bij het tot stand komen en monitoren van de nieuwe raamovereenkomst en opstellen van de nieuwe prestatieafspraken.

Door regelmatig contact met onze collega huurdersraden de Betere Woning in Elburg en De Groene Draad in Ermelo kwamen wij tot een goede samenwerking tussen de drie huurdersraden en om zo gezamenlijke standpunten en adviezen eensluidend aan onze verhuurder kenbaar te kunnen maken.

Ook in 2022 hadden wij regelmatig besprekingen met onze verhuurder over de meest uiteenlopende zaken zoals huurverhoging, toewijzing renovatie en groot onderhouds projecten, zonnepanelen, servicekosten, het te voeren beleid alsmede adviezen over begroting, portefeuillestrategie, toekomstplanning etc.

Wij werden en worden regelmatig op de hoogte gehouden van de plannen die onze verhuurder wilde uitvoeren in diverse wijken en complexen.

Een aantal malen werden wij ook te hulp geroepen door huurders i.v.m een meningsverschil met de verhuurder, te denken hierbij aan het stallen en opladen van scootmobiel, comfortabel wonen en servicekosten en waar wij onze verhuurder in kennis hebben gesteld en gevraagd hierin actie te ondernemen.

Tevens werden door onze bestuursleden ook diverse bouw en renovatie, cq groot onderhoud projecten bezocht om zo ook onze zienswijze kenbaar te maken op gebied van verduurzaming, verbetering woongerief en diverse andere zaken.

Enkele van onze bestuursleden, bezochten ook de provinciale vergadering van de Woonbond, in dit jaar had ons bestuur 16 maal een overleg met Uwoon. Er was tevens 15 maal ambtelijk en bestuurlijk overleg met de Gemeente, Uwoon, Omnia, SHOW en Woonwijs.

Het bestuur van Woonwijs, vergaderde dit jaar 18 maal en het DB had wekelijks en vaak ook dagelijks wel contact met elkaar e.e.a. om lopende zaken af te bespreken en af te handelen.

In 2022 vonden er ook een aantal bestuurs mutaties plaats, zo namen we afscheid van Voorzitter: .Mevr. Van Prooijen, Penningmeester Mevr. Polman en Bestuurslid Mevr. Boeve. Ook enkele kandidaat bestuursleden namen afscheid om uiteenlopende redenen. Mevr. Jolanda Weisbeek werd onze nieuwe Voorzitter en Mevr. Gudrun Binnenhei onze nieuwe Penningmeester,

Het Bestuur bestond in 2022 uit de hierna volgende leden:

Voorzitter: mevr. Marijke van Prooijen / Mevr. Jolanda Weisbeek
Secretaris: dhr. Henk Ceron
Penningmeester: mevr. Iris Polman / Mevr. Gudrun Binnenhei
Lid: mevr. Hannah Scholten
Lid: mevr. Johanneke Boeve
Lid: mevr. Gudrun Binnenhei
Lid: mevr. Elly Stabij
Lid: mevr. Trijnie Hop
Aspirant lid: mevr. Diana Vivas
Aspirant lid.: mevr. Jolanda Weisbeek
Aspirant lid: dhr: Henk Hansum

Daar een aantal van deze bestuursleden en aspirant bestuursleden om persoonlijke redenen onlangs gestopt zijn en zijn wij daarom dringend op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden dus mocht u met ons mee willen doen, laat het ons weten.

Henk Ceron
Secretaris

mei 2022

Stichting Huurdersraad Harderwijk (Woonwijs)

Notulen Jaarvergadering dd. 15 juni 2022

De vergadering werd geopend om 19.30 uur door de Voorzitter Mevr. Marijke van Prooijen en heette de aanwezigen van harte welkom.

Aanwezig namens Uwoon, Mevr. Iris Uitien (Programmaleider Huurder Centraal) en 1 bestuurslid van bewonersvereniging de “Egelantier”.ook waren er 65 huurders aanwezig.

Hierna werd het bestuur voorgesteld wat momenteel bestond uit:

Mevr. Marijke van Prooijen (Voorzitter), Dhr. Henk Ceron (Secretaris) en de volgende algemeen bestuursleden: Mevr. Hannah Scholten, Mevr. Johanneke Boeve, Mevr. Trijnie Hop , Mevr. Gudrun Binnenhei en Mevr. Elly Stabij, ook werden voorgesteld beoogd nieuwe bestuursleden: Mevr. Jolanda Weisbeek (Voorzitter) en Mevr. Aleida Mandemaker (Algemeen Bestuurslid).

De volgende afmeldingen en mededelingen voor deze vergadering kwamen binnen, Dhr. Alphonse Hanlo (Voorzitter RvC Uwoon) en Mevr. Fleur Imming Directeur Bestuurder Uwoon), zij konden wegens andere werkzaamheden deze vergadering niet bijwonen.

Ook kregen we diverse mails met vragen binnen van huurders inzake overlast, isoleren huurverhoging, hoe worden vragen binnen Uwoon behandeld, tuinonderhoud en over rechten en plichten van huurders cq. bewoners van de “7 Akkers”

Bezoekers van deze jaarvergadering waren minder te spreken over de aanwezigheid van Uwoon op deze vergadering (slechts vertegenwoordigd door 1 persoon) .

Vervolgens werden het Jaarverslag en de Jaarrekening besproken alsmede de bevindingen van de Kascontrole Commissie ( Mevr. Donija van den Berg en Dhr. Gerben Hofma) die de Jaarrekening unaniem goed keurden en het compliment meegaven dat de Jaarrekening er correct, netjes en verzorgd uitzag.

Tevens werd hierbij aan de bezoekers gevraagd of er iemand belangstelling had in de functie van Penningmeester in onze Huurdersraad en leden voor de Kascontrole Commissie 2023, voor de Kascontrole Commissie kregen we 3 aanmeldingen, tw. Mevr. Timmer, Mevr. Van den Berg en Dhr. Meijer.

Ook vond er een Bestuurswijziging plaats i.v.m. het aftreden van Mevr. Marijke van Prooijen(Voorzitter) en Mevr. Johanneke Boeve (Algemeen Bestuurslid), Mevr. Boeve die al bestuurslid was sinds 2006 , zeer bevlogen en met grote inzet de belangen van de huurders heeft behartigd zowel bij Uwoon als bij de Gemeente Harderwijk (Prestatieafspraken)en de afgelopen 2 jaren zeer betrokken was bij huisvestings probleem van de Reizigers (Woonwagenbewoners), kortom een fantastisch persoon en zeer ervaren bestuurslid die wij met node zullen missen in ons Bestuur, wij wensen haar dan ook veel sterkte en geluk in de toekomst.

Mevr. Marijke van Prooijen werd 10 jaar geleden Voorzitter toen zij het stokje overnam van Dhr. Gerben Hofma en in deze periode heeft Mevr. Van Prooijen zich een waardig, bevlogen en zeer actief Voorzitter getoond die geen enkele moeilijkheid uit de weg ging zowel bij Uwoon, Gemeente en Provincie, kortom op Mevr. Van Prooijen konden we altijd rekenen de belangen van de huurders stonden bij haar altijd op de eerste plaats.

Ook nam zij naast het Voorzitterschap de functie van Penningmeester die door omstandigheden van de toenmalige Penningmeester vervuld moest worden, er was haar niets teveel om het leiden van de huurdersorganisatie in goede banen te leiden ook na 10 jaren als Voorzitter besloot Mevr. Van Prooijen haar prioriteiten anders in te vullen waarbij wij haar alle sterkte en succes toewensen in de verdere toekomst.

Wij hebben gemeend na bestuurlijk overleg Mevr. Jolanda Weisbeek voor te stellen als Voorzitter wat op geen bezwaar stuitte bij de deelnemers aan de vergadering, Mevr. Weisbeek, in het dagelijkse leven Maatschappelijk Werkster en heeft een zeer brede belangstelling voor alles wat met wonen te maken heeft en zeer brede interesse heeft in met name het aanbod op de woningmarkt voor starters, ook werd als Algemeen Bestuurslid aangesteld

Mevr. Aleida Mandemaker, zij zal met name samen met Mevr. Scholten de staanplaats en huisvestings problemen gaan volgen van de Reizigers.

Na het officiële momentje van overdracht, namen wij afscheid van Mevr. Van Prooien en Mevr. Boeve en verwelkomden Mevr. Weisbeek en Mevr. Mandemaker als nieuwe bestuurders.

Na de pauze gaf Mevr. Iris Uitien (Programmaleider Huurder Centraal Uwoon) een toelichting op vragen zoals klachten over dienstverlening, tevredenheids onderzoek, goed contact met Uwoon enz.

De portefeuille strategie kwam ook ter sprake met de vermelding dat Uwoon beschikt over 8700 woningen waarvan 4100 in Harderwijk wat men tot 2031 wil uitbreiden tot circa 9800 woningen waarvan 4700 in Harderwijk waarbij de wens werd uitgesproken in 2031 10.000 woningen in de sociale sector te bezitten, waarvan 4700 in Harderwijk wat dus voor Harderwijk een toevoeging van circa 600 woningen betekend,

De beoogde harde en zachte plannen bestaan in ieder geval uit toevoeging van minimaal 420 woningen op zeer korte termijn hierbij is men momenteel op zoek naar locaties voor minimaal 120 woningen van het type gelijkvloers, rolstoel toegankelijk, vooral 3 kamer appartementen en ook wel 2 kamer appartementen (afhankelijk van de locatie) tevens worden ook locaties gezocht voor grondgebonden woningen.

Plannen voor energiezuinig bouwen zijn er bijv. voor Marnixstraat, Handelsweg, Harderweide, Nieuw Weiburg, Holtzstraat, Burg. van Meursstraat en de Tinnegieter.

Na een officieel afscheidswoord met natuurlijk een bloemetje voor Mevr. Van Prooijen en Mevr. Boeve werd de vergadering voortgezet met een presentatie door “Veluwe Duurzaam” die vertelden wat “Veluwe Duurzaam” zoal voor u kan betekenen zoals het inschakelen van een Energiecoach, de Stimuleringsregeling betreft tuinen, Energie bespaartips, het helpen van Minima en het bijwonen van Workshops alsmede presentatie van een
Stappenplan.

Voor deze Presentatie spraken wij onze hartelijke dank uit aan Yvonne, Mirrinte en Arjan van “Veluwe Duurzaam”

Nadat er geen vragen op de rondvraag meer waren werd de vergadering afgesloten door onze nieuwe Voorzitter Mevr. Jolanda Weisbeek

Back To Top